Informacja – otwarcie ofert (2020-09-14)

Polgrys Kruszywa Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż w systemie SMART PZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/polgryskruszywa udostępnia informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie o grupie kapitałowej.


Modyfikacja ogłoszenia (2020-09-07)

Polgrys Kruszywa Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż w związku z problemami technicznymi związanymi ze skrzynką ePUAP zmienia narzędzie do składania ofert i wydłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Dokumentacja postępowania i system do składania ofert są dostępne pod adresem https://portal.smartpzp.pl/polgryskruszywa


Modyfikacja ogłoszenia (2020-09-01)

Polgrys Kruszywa Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż w związku z problemami technicznymi związanymi ze skrzynką ePUAP wydłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Poniżej publikujemy zmodyfikowaną treść ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ


Modyfikacja ogłoszenia (2020-08-17)

Polgrys Kruszywa Sp. z o.o. Sp. k. informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w ramach postępowania pn. „Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w Budynku Usługowo-Handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie”. Zmiana wynika z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i pozostałe dokumenty

Dokumentacja


Ogłoszenie o zamówieniu (2020-07-20)

Polgrys Kruszywa Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert w ramach postępowania pn. „Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonanie przyłączy w Budynku Usługowo-Handlowym z garażem podziemnym 2-kondygnacyjnym w Rzeszowie”

Numer referencyjny: 1/POPW/POLGRYS

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w ramach projektu pt. „Interdyscyplinarne Centrum Leczenia i Rehabilitacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Link do ogłoszenia o zamówieniu

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338294-2020:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie w formacie PDF [POBIERZ]

Dokumentacja postępowania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z formularzami [POBIERZ]

Dokumentacja techniczna i przedmiary [POBIERZ]

_____________________

Zapytanie ofertowe – na usługi i dostawy w ramach projektu.https://polgrys.pl/przetargi/zapytania-ofertowe